NC Borská pole Otevřeno: 9:00 - 21:00
5. 12. 2021
Svátek má dnes Jitka

Návštěvní řád Nákupního centra BORSKÁ POLE

Cílem Nákupního centra BORSKÁ POLE je nejen poskytovat Vám možnosti pohodlného nákupu, ale i nabídnout příjemné a kulturní prostředí, ve kterém se budete dobře cítit. Abychom stanoveného cíle mohli úspěšně dosáhnout, potřebujeme i Vaši pomoc, která spočívá v dodržování tohoto návštěvního řádu. Předem Vám děkujeme za spolupráci a přejeme Vám hezké zážitky při nákupech.

Do nákupního centra je zakázáno:

 • vstupovat osobám podnapilým anebo pod vlivem omamných a návykových látek, 
 •  vnášet hořlaviny, výbušniny včetně zábavní pyrotechniky a zbraně (výjimku tvoří službu konající příslušníci policie a službu konající příslušníci ostatních řádných ozbrojených složek státu, dále pak držitelé oprávnění nosit zbraň  vybavení písemným povolením Správy centra),
 • vnášet jedovaté, znečišťující, zapáchající, dráždivé nebo jinak nebezpečné látky nebo předměty,
 • vstupovat osobám se zvířaty, ledaže je zvíře přepravováno ve vhodné schránce s nepropustným dnem. Výjimku tvoří vodící a asistenční psi doprovázejících držitele průkazu ZTP-P,
 • vstupovat osobám v silně znečištěném nebo zapáchajícím oděvu,
 • vnášet malé dopravní prostředky a sportovní potřeby (kola, koloběžky, tříkolky, kolečkové brusle, atd.) a pohybovat se na nich v prostorách nákupního centra. Výjimku tvoří takové dopravní prostředky a sportovní potřeby vnášené do a vynášené z prodejny Sportisimo.

V prostorách nákupního centra je zakázáno:

 • používat otevřený oheň, 
 • kouřit (tento zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety), 
 • konzumovat alkoholické nápoje mimo prostory restaurací, 
 • zneužívat prostředky požární ochrany (hasicí přístroje, požární hlásiče atp.), 
 • používat únikové východy mimo případ evakuace centra, 
 • nabíjet elektrické spotřebiče (telefony, notebooky atp.) mimo místa k tomu určená, 
 • pořizovat obrazové nebo jiné záznamy bez předchozího souhlasu Správy centra., 
 • provozovat jakékoliv propagační či výdělečné činnosti (letáky, ankety, průzkumy, prodeje losů, sbírky, podomní prodej atp.) bez souhlasu Správy centra, 
 • provozovat hudbu, zpěv nebo hudební a jiná vystoupení bez souhlasu Správy centra, 
 • organizovaně shromažďovat osoby bez povolení Správy centra, 
 • jakkoli manipulovat s majetkem centra a jeho nájemců bez jejich souhlasu, 
 • odhazovat nebo odkládat cokoliv mimo odpadkové koše nebo cokoliv z nich vyndávat,
 • běhat
 • hrubé chování, užívání vulgárních či jinak pohoršujících výrazů a gest, zejména takových, které hanobí rasu, náboženství či etnikum, obscénní projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob nebo narušovat klid v nákupním centru, 
 • žebrat, spát, sedat si anebo lehat si na zem nebo na místa, která k tomu nejsou určená, 
 • provádět nestandardní hygienu na toaletách nákupního centra (mytí do půl těla, čistění zubů, holení, praní prádla, atp.).

Ve venkovních prostorách nákupního centra je zakázáno:

 • parkovat vozidla nad 2,5t mimo parkoviště k tomu určená
 • vjíždět na dlážděné chodníky
 • jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. v prostorách parkoviště
 • mýt motorová vozidla, provádět opravy, dávat hodiny jízdy vozidlem nebo parkovat přes noc
 • pořizovat obrazové nebo jiné záznamy bez předchozího souhlasu Správy centra,
 • podomní prodej, jakož i prodej z vozu bez povolení Správy centra
 • provozovat jakékoli propagační, či výdělečné činnosti jako je rozdávání letáků, pořádání anket a průzkumů nebo prodej losů, či předmětů pro humanitární účely bez souhlasu Správy centra
 • provozovat hlasitou hudbu, zpěv, vystoupení a shromáždění bez povolení Správy centra
 • vstupovat či vjíždět na travnaté plochy
 • odhazovat nebo odkládat cokoliv mimo odpadkové koše


Povinnosti návštěvníků nákupního centra a další ustanovení

Návštěvník je povinen nahlásit Správě centra nebo bezpečnostní službě skutečnosti nebo závady ohrožující život anebo bezpečnost osob a majetku.

V případě evakuace centra je každá osoba povinna dodržovat evakuační řád, řídit se pokyny pověřených pracovníků a instrukcemi vysílanými místním rozhlasem.

Nákupní centrum BORSKÁ POLE je soukromým majetkem a Správa centra nebo jí pověření pracovníci jsou při zjištění porušování výše uvedených pravidel oprávněni vykázat osoby porušující tento návštěvní řád z obchodního centra a zakázat jim další vstup.

Pozn.: Správa centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto návštěvního řádu

Správa NC BORSKÁ POLE


V Plzni dne 1.5.2016

Přehled obchodů

© 2021 Nákupní centrum Borská pole
Created by Beneš & Michl