NC Borská pole Provozovny na pasáži jsou otevřeny do 20 hod.
Kompletní otevírací doba
čtvrtek 20. 6. 2024
Svátek má dnes Květa

Návštěvní řád Nákupního centra BORSKÁ POLE

Cílem Nákupního centra BORSKÁ POLE je nejen poskytovat Vám možnosti pohodlného nákupu, ale i nabídnout příjemné a kulturní prostředí, ve kterém se budete dobře cítit. Abychom stanoveného cíle mohli úspěšně dosáhnout, potřebujeme i Vaši pomoc, která spočívá v dodržování tohoto návštěvního řádu. Předem Vám děkujeme za spolupráci a přejeme Vám hezké zážitky při nákupech.

Do nákupního centra je zakázáno:

 • vstupovat osobám podnapilým anebo pod vlivem omamných a návykových látek, 
 •  vnášet hořlaviny, výbušniny včetně zábavní pyrotechniky a zbraně (výjimku tvoří službu konající příslušníci policie a službu konající příslušníci ostatních řádných ozbrojených složek státu, dále pak držitelé oprávnění nosit zbraň  vybavení písemným povolením Správy centra),
 • vnášet jedovaté, znečišťující, zapáchající, dráždivé nebo jinak nebezpečné látky nebo předměty,
 • vstupovat osobám se zvířaty, ledaže je zvíře přepravováno ve vhodné schránce s nepropustným dnem. Výjimku tvoří vodící a asistenční psi doprovázejících držitele průkazu ZTP-P,
 • vstupovat osobám v silně znečištěném nebo zapáchajícím oděvu,
 • vnášet malé dopravní prostředky a sportovní potřeby (kola, koloběžky, tříkolky, kolečkové brusle, atd.) a pohybovat se na nich v prostorách nákupního centra. Výjimku tvoří takové dopravní prostředky a sportovní potřeby vnášené do a vynášené z prodejny Sportisimo.

V prostorách nákupního centra je zakázáno:

 • používat otevřený oheň, 
 • kouřit (tento zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety), 
 • konzumovat alkoholické nápoje mimo prostory restaurací, 
 • zneužívat prostředky požární ochrany (hasicí přístroje, požární hlásiče atp.), 
 • používat únikové východy mimo případ evakuace centra, 
 • nabíjet elektrické spotřebiče (telefony, notebooky atp.) mimo místa k tomu určená, 
 • pořizovat obrazové nebo jiné záznamy bez předchozího souhlasu Správy centra., 
 • provozovat jakékoliv propagační či výdělečné činnosti (letáky, ankety, průzkumy, prodeje losů, sbírky, podomní prodej atp.) bez souhlasu Správy centra, 
 • provozovat hudbu, zpěv nebo hudební a jiná vystoupení bez souhlasu Správy centra, 
 • organizovaně shromažďovat osoby bez povolení Správy centra, 
 • jakkoli manipulovat s majetkem centra a jeho nájemců bez jejich souhlasu, 
 • odhazovat nebo odkládat cokoliv mimo odpadkové koše nebo cokoliv z nich vyndávat,
 • běhat
 • hrubé chování, užívání vulgárních či jinak pohoršujících výrazů a gest, zejména takových, které hanobí rasu, náboženství či etnikum, obscénní projevy s výrazným sexuálním podtextem či jiné projevy, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob nebo narušovat klid v nákupním centru, 
 • žebrat, spát, sedat si anebo lehat si na zem nebo na místa, která k tomu nejsou určená, 
 • provádět nestandardní hygienu na toaletách nákupního centra (mytí do půl těla, čistění zubů, holení, praní prádla, atp.).

Ve venkovních prostorách nákupního centra je zakázáno:

 • parkovat vozidla nad 2,5t mimo parkoviště k tomu určená
 • vjíždět na dlážděné chodníky
 • jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách apod. v prostorách parkoviště
 • mýt motorová vozidla, provádět opravy, dávat hodiny jízdy vozidlem nebo parkovat přes noc
 • pořizovat obrazové nebo jiné záznamy bez předchozího souhlasu Správy centra,
 • podomní prodej, jakož i prodej z vozu bez povolení Správy centra
 • provozovat jakékoli propagační, či výdělečné činnosti jako je rozdávání letáků, pořádání anket a průzkumů nebo prodej losů, či předmětů pro humanitární účely bez souhlasu Správy centra
 • provozovat hlasitou hudbu, zpěv, vystoupení a shromáždění bez povolení Správy centra
 • vstupovat či vjíždět na travnaté plochy
 • odhazovat nebo odkládat cokoliv mimo odpadkové koše


Povinnosti návštěvníků nákupního centra a další ustanovení

Návštěvník je povinen nahlásit Správě centra nebo bezpečnostní službě skutečnosti nebo závady ohrožující život anebo bezpečnost osob a majetku.

V případě evakuace centra je každá osoba povinna dodržovat evakuační řád, řídit se pokyny pověřených pracovníků a instrukcemi vysílanými místním rozhlasem.

Nákupní centrum BORSKÁ POLE je soukromým majetkem a Správa centra nebo jí pověření pracovníci jsou při zjištění porušování výše uvedených pravidel oprávněni vykázat osoby porušující tento návštěvní řád z obchodního centra a zakázat jim další vstup.

Pozn.: Správa centra si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto návštěvního řádu

Správa NC BORSKÁ POLE


V Plzni dne 1.5.2016

Přehled obchodů

© 2024 Nákupní centrum Borská pole
Created by Beneš & Michl

Nastavení Cookies